s1 s9 s4 s10 s3 s5 s6

เอกสารแจ้งผู้ปกครอง

เอกสารแจ้งผู้ปกครอง

รับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่

คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน

โรงเรียนดาราจรัส

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเด่น

เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพแบบคริสต์

มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม

 

คำขวัญ

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด

Read more: วิสัยทัศน์

ข่าว - กิจกรรม

ข่าวการศึกษา

Photo Gallery

สารจากผู้บริหาร

แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน

VDO แนะนำโรงเรียน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

ภูมิทัศน์ของโรงเรียน