อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน1/2559

ตารางสอน 1/2559

คู่มือนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดโครงการมิสซาเปิดปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเซนต์แมรี่ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมในโครงมิสซาครั้งนี้

Read more...

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กำหนดให้นักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการปฐมนิเทศในคาบเรียนกิจกรรมบ่าย ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่ เวลา 14.00 - 15.30 น.โดยมีคุณพ่อเสกสรร สุวิชากร เป็นวิทยากรให้ความรู้

Read more...

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว เดินทางมาขอศึกษาดูงานเกี่ยวกับงบประมาณ ของโรงเรียน เริ่มตั้งแต่การวางแผน การจัดทำบัญชี การลงรายการบัญชี การจัดทำงบประมาณในฝ่ายต่างๆ

Read more...

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 สพป. ฉช. เขต 2 เดินทางเข้ามานิเทศติดตาม แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ แนวทางบริหารจัดการนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Read more...

Page 1 of 4

สารจากผู้บริหาร

ผลสอบ O-Net รายบุคคล

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

Bible Diary 2016

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

ข่าวการศึกษา