เพลงประจำโรงเรียน

เพลง  :  สดุดีดาราจรัส

คำร้อง-ทำนอง  :  คุณพ่อทวี อานามวัฒน์ และคุณครูโรงเรียนดาราจรัส

 

มาเถิดเรา ฟ้าขาว ดาวน้องพี่                       เทิดศักดิ์ศรี ลูกมารี ที่สดใส
ให้ลือเลื่อง ก้องเกียรติ ไกลแสนไกล            ดุจร่มไทร ประดับไว้ ในนภา

ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่สร้างสรรค์                      ให้เท่าทัน หมั่นเพียร เรียนศึกษา
รู้หน้าที่ มีศีลธรรม นำปัญญา                      เก่งกีฬา เรียนรู้รัก สามัคคี

(สร้อย) ชีพเราพร้อม...  ยอมพลี...         สร้างความดี คุณธรรม อันเลิศล้ำ
ดาราจรัส...   ชัชวาล...                           บางปะกง คงไหลผ่าน บางคล้าเอย

เลือดฟ้าขาว เราเทิดไว้ ในดวงจิต              มอบชีวิต อุทิศตน เป็นสักขี
นำเราไป สู่เส้นชัย ในศักดิ์ศรี                     สดุดี ครูอาจารย์ นิรันดร์กาล

 

Page 10 of 10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

         

 

 

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ