ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนดาราจรัส เป็นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เดิมโรงเรียนมีชื่อว่า  “โรงเรียนแม่พระประจักษ์”  เป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนประชาบาล โดยประชาชนด้วยเงินทุนของวัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2490 มีจุดประสงค์เพื่อรับใช้สังคม อบรมเด็ก – เยาวชนให้มีการศึกษา คุณธรรมและระเบียบวินัย มีบาทหลวงเศียร  โชติพงษ์ เป็นเจ้าของ 

ต่อมาได้จัดการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ตามใบอนุญาตที่ 1 / 2490 และได้แต่งตั้งให้นายเฉลิม  รุ่งเรืองผล เป็นผู้จัดการ  นายมนัส  วิสุทธิวรรณ เป็นครูใหญ่ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนดาราจรัส”

 

 

ปี พ.ศ. 2491 “โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล” ทำให้ฐานะการเงินโรงเรียนดีขึ้นการเรียนการสอนดีขึ้นเป็นลำดับ

ปี พ.ศ. 2509 ได้รับใบรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลจากกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2509  เนื่องจากจำนวนนักเรียนทวีขึ้นทุกปี  เป็นเหตุให้อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมไม่พอกับจำนวนนักเรียนจึงมีการต่อเติมอาคารขยายห้องเรียนเพิ่มให้พอกั[จำนวนนักเรียน

ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดรับนักเรียนแผนกอนุบาลเพิ่มขึ้น ระยะแรกใช้อาคารประถมส่วนหนึ่งเป็นที่เรียนของอนุบาลชั่วคราว ต่อมาในปี  พ.ศ. 2531 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารอนุบาลแยกออกจากอาคารประถม เพื่อให้นักเรียนอนุบาลได้มีบริเวณของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งได้เปิดใช้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้จำนวนทั้งหมด 1,125 คน

ปี พ.ศ. 2534  ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารประถม แทนอาคารเดิมซึ่งชำรุดและห้องเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี เป็นอาคารคอนกรีตสูง  4  ชั้น จำนวน 22 ห้องเรียน ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนได้เมื่อวันที่  17  มีนาคม  พ.ศ.  2535  ตามใบอนุญาตที่ ฉช.32/2535  และให้รับนักเรียนได้ทั้งหมดจำนวน 1,410  คน

 

 

ปีการศึกษา 2548 - 2552  บริหารงานโดย บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และมีซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส ตำแหน่งผู้อำนวยการ (ปีการศึกษา 2548-2559)

ซึ่งในปีการศึกษา 2550  โรงเรียนได้ขออนุญาตก่อสร้างและใช้อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น 1 หลัง  โรงอาหาร 1 หลังห้องเรียนห้องประกอบการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการของโรงเรียน  และในช่วงปิดภาคเรียนได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียนอนุบาลหลังเดิม  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  “เซนต์แมรี่”  และอาคารอเนกประสงค์เซนต์ลอเรนซ์   ซึ่งประกอบด้วยสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน  จำนวน  2  สนาม   ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน  มีการพัฒนาอาคารสถานที่ปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น  สวยงามอย่างต่อเนื่อง

ปีการศึกษา  2551  ได้ดำเนินการย้ายนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ไปเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ (เซนต์แมรี่)  และอาคารหลังเดิมได้ใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

ปีการศึกษา 2553 - 2557  บริหารงานโดย บาทหลวงมานพ  ปรีชาวุฒิ  ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต  และมีบาทหลวงชาติชาย  พงษ์ศิริ  ตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน

ในปีการศึกษา  2553  โรงเรียนได้ดำเนินการขอขยายระดับและเพิ่มหลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาลเพื่อเปิดสอนในปีการศึกษา 2554 

ปีการศึกษา 2554  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน  1,256 คน ครูและบุคลากร จำนวน 91 คน

ปีการศึกษา 2558 - 2562  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริหารงานโดย บาทหลวงเสกสรร  สุวิชากร  ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ และมีนางจินดาพร นพพะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน (ปีการศึกษา 2558 - 2559)  และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปีการศึกษา 2560

 

 

ปี พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และมีนางจินดาพร นพพะ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,026 คน  ครูและบุคลากร  จำนวน 103 คน

 

Page 1 of 10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

         

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ