เอกลักษณ์

       โรงเรียนเป็นสนามแห่งการประกาศข่าวดี หมายถึง  สถานศึกษามีบรรยากาศของการศึกษาอบรมตามหลักคริสตศาสนธรรม  มุ่งเน้นการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า และดำเนินชีวิตตามคุณค่า พระวรสารโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนศาสนา

 

Page 7 of 10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

         

 

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ