อัตลักษณ์

ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร
หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร 5 คุณลักษณะ ได้แก่

1. ความรัก (Love)
2. ความเมตตา (Compassion)
3. มีจิตอาสา/การรับใช้ (Service)
4. ความซื่อสัตย์ (Honesty)
5. ความเรียบง่าย/ความพอเพียง (Simplicity / Sufficiency)

 

Page 6 of 10

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

         

 

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ