วันที่ 15 กันยายน 2566 นักเรียนชั้นป.4-6  ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ