การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครู

 
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา


- วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

 

 ผู้ใดที่สนใจ สามารถเข้ามาติดต่อเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียนดาราจรัส ภายในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-541403

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุุนายน 2565

 

 

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ