วันที่ 20 กันยายน 2566 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 1-3

 

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ด บางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ