การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนดาราจรัสเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 การตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Google Meet) ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ