วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารโรงเรียนดาราจรัส มอบหมายนายศรายุทธ ครองสกุล ฝ่ายสำนักบริหารฯ เข้าร่วมงาน "สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565  ณ ธาราบางคล้า ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

และเป็นตัวแทนรับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ