• Print

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เนื่องด้วยทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.บางคล้า ขอเชิญโรงเรียนดาราจรัสส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดเรียงความเด็กและเยาวชน เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2559

ผลการประกวดเขียนเรียงความ "เรื่อง แม่น้ำบางปะกงที่ฉันอยากเห็น" โรงเรียนดาราจรัสได้รางวัลทั้งสิ้น 13 รางวัล โดยแบ่งตามประเภทดังนี้

รางวัลยอดเยี่ยม
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงธันยธรณ์ นพพาลี

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1.เด็กหญิงอมลวรรณ ผลสุก
2.เด็กหญิงณิชารัศมิ์ รักษาสิริพงษ์

รางวัลดางรุ่ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงนันท์นภัส ตันเจริญ
2.เด็กหญิงฐิติกานต์  สาระโภค
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์ สวดสวัสดิ์
4.เด็กหญิง ธีรญา  สุขเกษม
5.เด็กหญิงชนิญธิตา เอกวัตร์

รางวัลดาวรุ่ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
1.เด็กหญิงประภาพรรณ แก้วบุดดา
2.เด็กหญิงสุพรรณษา สาระโภค
3.เด็กหญิงณิชา จุ้ยเจริญ
4.เด็กหญิงพรสวรรค์ โชติประทุมวรรณ
5.เด็กหญิงสุดารัตน์ สุวรรณนพเก้า