• Print

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัด พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีบาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส