• Print

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษา นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี