• Print

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนดาราจรัส ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 09.00-11.00 น. ณ อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส โดยมี บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563