• Print

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนให้มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน ในทักษะด้านต่างๆ มีด้วยกัน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ IEP พร้อมมอบใบเกียรติบัตรและจัดกิจกรรมบูรณาการด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยนำกิจกรรมฐานวันพระคัมภีร์มาร่วมในโครงการดังกล่าว