• Print

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลบางคล้า ดำเนินการตรวจสุขภาพและให้สุขศึกษาแก่นักเรียนของโรงเรียนดาราจรัส ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4