นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันวิชาการในระดับต่างๆ

                               กำลังดำเนินการ

ครูระดับประถมศึกษา
1. นางสายพิน   เพ็ชร์ผุดผ่อง
2. นางฉลวย   ก๊วยเจริญ
3. นางสาวสุภาภรณ์   บุญสวน
4. นางสาวสุภกร   มานะสะสม
5. นางสาวชนัญชิดา   สื่อวิมล
6. นางสาวขนิษฐา   อาฒยะพันธ์
7. นางน้ำค้าง   ขำจันทรา
8. นายปริญ   ซิ้มเทียม
9. นายศักดา   แสงกระจ่าง
10. นายสุนทร   พรมภิทักษ์
11.  Mrs.Miraflor O. Vicente
12. นางนิภา   เทียนทอง
13. นางสาวสำเนาว์   สุวิมล
14. นางสาวพัชรินทร์   ระวิโรจน์
15. นายพงศ์พันธ์   พุ่มตระกูล
16. นางสาวนิโลบล   เกษมสวัสดิ์
17. นางสาวลภัสรดา   ศรเจริญ
18. นายเชาวลิต   จิตรวงค์นันท์
19. นางสมพร   เทศเล็ก
20. นางสาวสกุลรัตน์   ทิพย์เวช
21. นายนพเจริญ   วิไลรักษ์
22. นางสาวยุพิน   นินทนนท์
23. นางสาวอุษณีย์   บุญสุวรรณ์
24. นางสาวสุชาดา   ปัญญาเลิศ
25. นางสาวนันท์ณรัตน์  ธวัชศิลปศร
26. นางสาวเทวี   มีศรี
27. นางนันท์นภัส   ดวงดี
28. นางกฤษราภรณ์   ศรีสุนทร
29. นางสาวบานชื่น   พัศดุ
30. นางสาวซูรีต้าร์   เขียวแพร

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

000148322
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
310
534
1176
145468
5187
7465
148322

Your IP: 23.20.129.162
2017-11-22 16:33