ครูระดับปฐมวัย
1. นางพรทิพย์   กาญจนกุล                     
2. นางพิชญากร   สุนทรชัย                        
3. นางเมตตา   ศรีจำลอง                 
4. นางปราณี   จูเจริญ                          
5. นางปราณี   พึ่งเจริญ
6. นางลำปาง   ชัยชะนะ                        
7. นางสาวปิยนาถ   วงษ์ชะอุ่ม
8. นางพยุง   ศรีจำลอง                       
9. นางสาวสุภาพร   จินดามงคล                                  
10. นางสาวอุษณีย์   สง่าวงษ์                                           
11. นางอุบลวรรณ   สวัสดิมงคล
12. นางสาวสุรีรัตน์   วิลัยพัฒน์                      
13. นางสาวอุ่นเรือน   ทองจันทร์แก้ว

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ