ฝ่ายสำนักบริหารและธุรการสำนักงาน
1.  นางสาวนฤมล   รุ่งหิรัญ                          
2.  นางจินดาพร   นพพะ
3.  นางสาวรสสุคนธ์   จันทาอ่อน                      
4.  นางสาวสุรีรัตน์   วิลัยพัฒน์
5.  นางสาวอุ่นเรือน   ทองจันทร์แก้ว

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ