ฝายบัญชี การเงินและทรัพย์สิน
1.  นางสาวนิธิรัตน์   ปานอ่ำ                         
2.  นายสมศักดิ์   ล้อคำ
3.  นายศรายุทธ   ครองสกุล                     
4.  นางสาวแนรยา   โกธรรม                         
5.  นางสาวกมลวรรณ   เปลื้องเจริญ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ