ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม
1. นางกนกวรรณ   ปทุมรัตน์
2. นายสมศักดิ์   ล้อคำ
3. นางสาวเทวี   มีศรี
4. นางนันท์นภัส   ดวงดี
5. นางกฤษราภรณ์   ศรีสุนทร
6. นางสาวบานชื่น   พัศดุ
7. นางสาวนัทธมณ   งามศิริ
8. นางสาวอุษณีย์   สง่าวงษ์
9. นางสาวสุรีวัลย์   มานะสะสม
10. นางอุบลวรรณ   สวัสดิมงคล
11. นางสาวซูรีต้าร์ เขียวแพร

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ