ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน
1. นายเชาวลิต   จิตรวงค์นันท์                  
2. นางกลอยใจ   บุญเงิน
3. นายวิเชียร   ชูฤทธิ์                            
4. นางสมพร   เทศเล็ก
5. นางสาวสกุลรัตน์   ทิพย์เวช                         
6. นางกฤษณา   สาระโภค
7. นางน้ำฝน   ปั่นปอ                           
8. นายนพเจริญ   วิไลรักษ์                        
9. นางสาวยุพิน  นินทนนท์                   
10. นางพยุง   ศรีจำลอง                       
11. นางสาวสุภาพร   จินดามงคล                 
12. นางสาวอุษณีย์   บุญสุวรรณ์       
13. นางสาวสุทิศา   สกุลรตนันต์
14. นางสาวสุชาดา   ปัญญาเลิศ

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ