ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.  นางสาวศรินญา   ศรเจริญ                         
2.  นางนิภา   เทียนทอง
3.  นางสาวสำเนาว์   สุวิมล                            
4.  นางสาวพัชรินทร์   ระวิโรจน์           
5.  นายพงศ์พันธ์   พุ่มตระกูล                     
6.  นางสาวกมลรส   นาคศรีสุก
7.  นางสาวกชกร   ลาฟอง                          
8.  นางปราณี   จูเจริญ
9.  นางปราณี   พึ่งเจริญ                        
10.  นางลำปาง   ชัยชะนะ
11.  นางสาวนิโลบล   เกษมสวัสดิ์                    
12.  นางสาวลภัสรดา   ศรเจริญ
13.  นางสาวศรุดา   เปล่งปลั่ง             
14.  นางสาวปิยนาถ   วงษ์ชะอุ่ม

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ