คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
1. นางเทพี   ชูฤทธิ์                            
2. นางสายพิน   เพ็ชร์ผุดผ่อง
3. นางฉลวย   ก๊วยเจริญ                                         
4. นางสาวจุฑามาศ   ศิริเจริญ                         
5. นางสาวสุภาภรณ์   บุญสวน
6. นางมาตรฤดี   พุทธสุวรรณ                  
7. นางสาววันธิดา   พินิจค้า
8. นางขนิษฐา   สมโภชน์                        
9. นางพรทิพย์   กาญจนกุล        
10. นางพิชญากร   สุนทรชัย                        
11. นางเมตตา   ศรีจำลอง                      
12. นางสาวสุภกร   มานะสะสม                   
13. นางสาวชนัญชิดา   สื่อวิมล           
14. นางสาวกชพร   โพธิทอง
15. นางสาวขนิษฐา   อาฒยะพันธ์
16. นางสาวอาริสา   ไผ่บง
17. นางสาววาสนา   โสภา
18. นางสาวเกษร   เธียรประมุข
19. นางน้ำค้าง   ขำจันทรา
20. นางสาวสุภกร   มานะสะสม
21. นายปริญ   ซิ้มเทียม  
22. นางสาวกรรณทิมา   ศรีสุข
23. นางสาวกมลรัตน์   วิเศษกุล
24. นายศักดา   แสงกระจ่าง
25. นายสุนทร   พรมภิทักษ์  
26. Mrs.Miraflor O. Vicente
27. Miss.Deborah Ann Gale

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ