• Print

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 - ม.3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดาราจรัส