• Print

วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม