ฝ่ายสำนักบริหารและธุรการสำนักงาน
นางสาวนฤมล รุ่งหิรัญ ผู้ช่วยฝ่ายสำนักบริหารและธุรการสำนักงาน
ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
1. งานบริหารจัดการฝ่ายสำนักบริหาร
2. งานสัมพันธ์ชุมชน
3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. งานเลขานุการและประสานงานคณะกรรมการโรงเรียน
5. งานมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย
6. งานสารบรรณ
7. งานประชาสัมพันธ์

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ