ฝ่ายบัญชี การเงินและทรัพย์สิน
นางสาวนิธิรัตน์ ปานอ่ำ ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี การเงินและทรัพย์สิน
ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
1. งานบริหารจัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
2. งานทะเบียนนักเรียน
3. ฝ่ายการเงิน
4. งานบัญชี
5. พัสดุครุภัณฑ์
6. งานร้านค้าโรงเรียน
7. งานมาตรฐานการศึกษา

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ