ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

นางกนกวรรณ                ปทุมรัตน์                       ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง

1.  งานบริหารจัดการงานฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม

2.  งานมาตรฐานโรงเรียนคาทอลิกสนามแพร่ธรรม

3.  งานศาสนาและวัฒนธรรม                  

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ