ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาวศรินญา ศรเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
1. งานบริหารจัดการงานฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2. งานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
3. งานควบคุมและกำกับติดตามเพื่อการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
4. งานประเมินคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
5. งานมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ