ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

นางเทพี   ชูฤทธิ์   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา

ขอบข่ายงานตามโครงสร้าง
1.  งานบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา
2.  งานส่งเสริมการพัฒนาและกำกับติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
3.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.  งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5.  งานวัดและประเมินผลผู้เรียน
6.  งานสร้างและพัฒนาสื่อการเรียน
7.  งานส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน
8.  งานบรรณารักษ์ห้องสมุด
9.  งานมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ