คณะกรรมการบริหารฝ่ายโรงเรียน
1. บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
3. นางจินดาพร นพพะ รองผู้อำนวยการ
4. นางเทพี ชูฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
5. นางสาวศรินญา ศรเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
6. นายเชาวลิต จิตรวงค์นันท์ ผู้ช่วยฝ่ายบริการกิจการนักเรียน
7. นางกนกวรรณ ปทุมรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม
8. นางสาวนิธิรัตน์ ปานอ่ำ ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
9. นางสาวนฤมล รุ่งหิรัญ ผู้ช่วยฝ่ายสำนักบริหาร ธุรการสำนักงาน

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ