คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1. บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ
2. บาทหลวงสมจิตร พึ่งหรรษพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ
3. บาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรศาสนา กรรมการ
4. นายศิริชัย เผ่าบรรจง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัมพันธ์ชุมชน กรรมการ
5. นายจำนงค์ เสี้ยวเส็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายอานุภาพ อินทโชติ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ล้อคำ ผู้แทนครู กรรมการ
8. นางจินดาพร นพพะ รองผู้อำนวยการ กรรมการและ เลขานุการ

หน่วยงานทางการศึกษา

อาเซียน

พยากรณ์อากาศ