• Print

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินจัดโครงการมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2561