วันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนดาราจรัส เชิญคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล  ทำหน้าที่ประธานในวจนพิธีกรรมและวิทยากรให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อ  21st CENTURY SKILLS เนื่องในกิจกรรมวันเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2565

 

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ