วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คุณครูสุนทร พรมภิทักษ์ นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนดาราจรัส เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏดุริยางคศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ