• Print

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยระดับชั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส