จากสถานการณ์การเสียชีวิตของนักเรียนที่ติดอยู่ในรถตู้ ส่งผลให้ฝ่ายบริการกิจการนักเรียน โรงเรียนดาราจรัส เล็งเห็นความสำคัญในการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมการเอาตัวรอดของนักเรียนขณะติดอยู่ในรถตู้ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าว

จึงดำเนินการฝึกซ้อมนักเรียนเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.30 - 10.10 น. ชั้นอนุบาล 1–3 ช่วงที่ 2 เวลา 10.20 – 11.45 น. ชั้น ป.1-2 ณ โดมอาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ