วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมแต่งคำขวัญวันวิทยาศาสตร์, การแสดง Science Show ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา,การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยม, ถาม-ตอบ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ