วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดาราจรัส

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ