• Print

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โดยแบ่งเป็น 2ช่วงเวลา (ชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นอนุบาล 3 เวลา 8.30-11.00 น. และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลา 12.30-15.00 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส