การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการกีฬาสี "DCS GAMES" ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีบาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธานในพิธี

Read more...

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรมโรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.3 นำอุปกรณ์มาทำกระทง ตั้งแต่เวลา 12.30-13.50 น. ณ โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัส โดยนางจินดาพร นพพะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส นำคณะครูเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-ป.3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

วันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม โรงเรียนดาราจรัส เชิญคุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล  ทำหน้าที่ประธานในวจนพิธีกรรมและวิทยากรให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อ  21st CENTURY SKILLS เนื่องในกิจกรรมวันเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more...

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ