• Print

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ทางศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามานิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค๊ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนดาราจรัส