• Print

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 12 โดยมีบาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนดาราจรัส เป็นประธาน ณ อาคารเซนต์ลอเรนซ์ โรงเรียนดาราจรัส