• Print

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนดาราจรัส โดยนางจินดาพร นพพะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราจรัสได้ มอบเงินบริจาคจำนวน 24,413 บาท ให้กับหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดบางคล้า

โดยเงินบริจาคดังกล่าวรวบรวมเงินจากกิจกรรมมหาพรต กิจกรรมหนูออมทรัพย์รับใช้สังคม(ฝ่ายอภิบาลแพร่ธรรม) และกิจกรรมเด็กดีที่มีความซื่อสัตย์ (ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน) และมีการจัด Mini Concert ของคุณครู เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อนำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ให้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นจิตอาสารับใช้สังคมให้กับนักเรียนในโรงเรียนดาราจรัส ในที่นี้ โรงเรียนดาราจรัสเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับกับตัวนักเรียนให้นักเรียนได้รู้จักการรับใช้สังคม แบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ