• Print

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  D.A.R.E.สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา