การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารโรงเรียนดาราจรัส มอบหมายนายศรายุทธ ครองสกุล ฝ่ายสำนักบริหารฯ เข้าร่วมงาน "สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน" ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565  ณ ธาราบางคล้า ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Read more...

วันที่ 7-9 กันยายน 2564 โรงเรียนดาราจรัสได้ดำเนินการแจกเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)โดยแจกเป็นเงินสด 2,000บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารเซนต์แมรี่และอาคารเซนต์ลอเรนซ์ โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

ภาพบรรยากาศในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 กิจกรรม “kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เขตสุขภาพที่ 6” ณ โรงเรียนดาราจรัส อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more...

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนดาราจรัสเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 การตรวจเยี่ยมแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ Google Meet) ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนดาราจรัส

Read more...

Slide Presentation

วัดพระแม่ประจักษ์ที่ลูร์ดบางคล้า

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนดาราจรัส

เว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ