• Print

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดาราจรัส ดำเนินการจัดกิจกรรมฟังเทศน์วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โดยนิมนต์เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มาเทศน์ให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อความซื่อสัตย์ ประจำปีการศึกษา 2562