• Print

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดาราจรัสดำเนินการจัดกิจกรรมวันพระคัมภีร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีวจนพิธีกรรมและกิจกรรมฐานตอบคำถาม โดยจัดเป็นช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  เพื่อสร้างบรรยากาศและความสนุกสนานให้กับนักเรียน