• Print

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางจินดาพร นพพะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราจรัส มอบใบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "เพชรบางคล้า" ครั้งที่ 2 ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ สนามแข่งขัน โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน ได้แก่
1. เด็กชายกันต์ธนัท เฑียรกุล (ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม)
2. เด็กชายปราชญา รัตนศิริดำริ
3. เด็กชายคณาธิป ชัยวริศ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน ได้แก่
1. เด็กหญิงอภิสรา แดงเจริญ
2. เด็กหญิงปลายฝน คณะเสน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิสุทธิ์ทรัพย์